Warning: Creating default object from empty value in /home/httpd/new/config.php on line 50
kursy: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych- Kursy online i mieszane (Online and Blended Courses)

 • PTBRiO(Polskie Towarzystwo Badaczy Opinii i Rynku) w 2010 roku oszacowało wielkość polskiego rynku badawczego na około 700 milionów złotych. W agencjach pracuje około 3 tys. badaczy, zaś blisko 35 tysięcy osób zarabia lub dorabia realizując badania w terenie. Słowem, po studiach socjologicznych branża badawcza może być dzisiaj miejscem pracy. Niektórzy uważają, że pracy interesującej i rozwijającej. Celem proponowanych zajęć jest wprowadzenie do badań opinii i rynku, lecz równocześnie opowiedzenie, jak w praktyce funkcjonują instytuty badań opinii i rynku.

 • Platforma wspierająca dla uczestników obozu terenowego WNHiS Włodawa 2011
 • Platforma wspierająca dla zajęć "Analiza danych ilościowych i jakościowych".
 • Głównym celem kursu jest nabycie przez studentów możliwości rozumienia zagadnień z zakresu geografii politycznej i ekonomicznej. Podstawowym założeniem będzie przygotowanie studentów do wnikliwej lektury, szczegółowego zapoznania się z mapą polityczną i gospodarczą Polski i świata.


 • Przedmiotem kursu są gwałtowne przemiany, jakie dokonały się na świecie w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Złożone procesy demograficzne, ekologiczne, gospodarcze i polityczne, znane pod zbiorczą nazwą globalizacji, przedstawione zostaną w szerszym kontekście, ukazującym ich pośrednie i bezpośrednie przyczyny, wewnętrzne mechanizmy oraz możliwe implikacje.
  Kurs składa się z czterech wykładów (W) oraz czterech modułów e-learningowych (E), które wymagać będą systematycznej samodzielnej pracy studentów. Ocena końcowa z kursu wystawiona zostanie na podstawie ocen z trzech prac pisemnych, które muszą zostać dostarczone w wyznaczonych terminach, pod uwagę wzięta zostanie również frekwencja na wykładach oraz wyniki e-quizów.
  Zalecany podręcznik to: Jan Aart Scholte, Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec 2006
 • This is an e-learning platform supporting the "Computer Technology" workshops for students of International Business Relations.

 • Tematyka kursu obejmuje kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Są one omawiane pod kątem praktyk rozwijania kapitału społecznego stosownych we współczesnych organizacjach. Wiedza z tego obszaru jest szczególnie przydatna dla osób, które pragną w przyszłości zajmować się problematyką kadrową w przedsiębiorstwach lub organizacjach publicznych.

  Cele kursu:

  a) Przybliżenie podstawowych pojęć dotyczących zarządzania pracą i zbiorowymi stosunkami pracy. Omówienie kluczowych zagadnień i narzędzi zarządzania potencjałem pracy w organizacji.

  b) Zapoznanie uczestników kursu z różnymi modelami zarządzania potencjałem pracy oraz najważniejszymi problemami i wyzwaniami w tym zakresie.

  c) Ukierunkowanie do dalszego samodzielnego pogłębiania i aktualizowania wiedzy.

Moodle Theme by NewSchool Learning